Leden van de Raad 

Philippe Van Parijs – ​Voorzitter

Doctor in de filosofie (Oxford) en sociale wetenschappen (Leuven) en kandidaat in de taalkunde (Leuven). Hij is momenteel gastprofessor aan de UCLouvain en de KU Leuven, nadat hij van 1991 tot 2016 de Hoover Leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek aan de UCLouvain heeft opgericht en geleid. Hij is de auteur van Linguistic Justice for Europe and for the World (Oxford 2011, vertaald in het Nederlands en Duits) en Belgium. Une utopie pour notre temps/ Een utopie voor onze t ijd (Brussel/Antwerpen, 2018). Samen met Alex Housen en Anna Sole-Mena nam hij het initiatief voor het Marnixplan voor een meertalig Brussel (2013).

Nadia Fadil

Zij is doctor in de sociale wetenschappen aan de KU Leuven en heeft postdoctoraal werk verricht in Florence (IUE), Berkeley en New York (Columbia). Zij is momenteel hoogleraar aan het Onderzoekscentrum voor Interculturaliteit, Migratie en Minderheden van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op de islam in Europa, met Brussel als de plaats van haar veldwerk. Ze is co-auteur van Moroccan Migration in Belgium (Leuven, 2017), Secular Bodies, Affects and Emotions. European Configurations (Londen, 2018) en Radicalisering in België en Nederland (Londen, 2019).

Anne Posma – ​Vicevoorzitter

Heeft een master in de moderne literatuur (Montpellier) en Romaanse taal en cultuur (Groningen), en een postdoctorale graad in bedrijfskunde (Sorbonne). Sinds 2007 is zij medeverantwoordelijk voor het tweetalige lerarenopleidingsproject aan de Haute Ecole Francisco Ferrer en sinds november 2019 is zij ook pedagogisch adviseur voor meertalig onderwijs bij het Departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel. In die hoedanigheid ondersteunt zij scholen die "immersieschool" willen worden, te beginnen met de Charles Buls lagere school. Voordien werkte zij op de Nederlandse ambassade in Parijs, voor het vertaalbureau Decryptos en als hoofd van het pedagogisch team van Interface 3, het Brusselse opleidingscentrum voor werkzoekende vrouwen.

Fatima-Zohra Ait El Maâti

Studeerde architectuur aan de KU Leuven (campus Brussel) en volgt momenteel een master in de sociologie aan de VUB . Daarnaast richtte ze in 2019 het feministisch kunstcollectief Imazi-Reine (Brussel) op en leidt ze dit, werkt ze samen met Muntpunt als Audiovisueel Producent & Media Mentor, is ze een missie gestart als "sociaal cultureel en gemeenschapswerker" binnen de vzw VOEM (Vereniging voor ontwikkeling en emancipatie van Moslims) en treedt ze regelmatig op als spreker of presentator in het Frans, Nederlands en Engels. Haar documentaire "My grandmother is not a feminist" werd bekroond door het New York Festival of Amazigh Film in 2020. 

Hilde De Smedt- Le Foyer

Is een logopedist. Sinds 1984 werkt zij voor Foyer vzw in ​ Sint-Jans-Molenbeek, eerst als coördinator van het project "Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur" in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en sinds 2011 als coördinator van het project "Partners In Meertaligheid", dat zich vooral richt tot gezinnen waarvan de voertaal niet de taal van de school is, en dat streeft naar de ontwikkeling van een gezonde taaldiagonaal en een taalbeleid voor meertalige kinderen in het gezin. Daarnaast coördineert zij momenteel het Europese project "Planting Languages. Seeds of success" en is bestuurslid van het Harmonious Bilingualism Network (HabilNet).  

Laurence de Ruette

Zij heeft een master en een agrégation in vreemde talen en literatuur (Engels-Nederlands) behaald aan de Universiteit van Luik. Sinds 2004 doceert ze Nederlands en Engels aan het Sint-Bonifatiusinstituut, een van de eerste scholen in Brussel waar immersie-onderwijs werd toegepast. Voordien gaf zij les Engels en Nederlands aan CERAN (Spa) en werkte zij als vertaalster en taaldocente bij Callataÿ & Wouters. 

Laurence Mettewie

Zij is licentiaat literatuurwetenschappen (ULB) en doctor in de letteren (VUB). Sinds 2004 is zij hoogleraar Nederlands en toegepaste taalkunde aan de Universiteit van Namen. Voordien doceerde zij talen in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. Zij heeft talrijke artikelen gepubliceerd over meertaligheid in de Belgische gemeenschapscontext. Zij heeft met name onderzoek gedaan naar de invloed van sociaal-psychologische factoren op taalverwerving, de context en de resultaten van tweetalig onderwijs en de meertalige behoeften van bedrijven. Zij was een van de initiatiefnemers van de vereniging TIBEM (Tweetaligheid in Beweging-Bilinguisme en Mouvement) (2002-2018). 

Nicole Wauters

Heeft een masterdiploma in onderwijswetenschappen. Zij is activiste van de beweging "Changements pour l'Egalité" en neemt deel aan de uitwerking van de tests "Frans als onderwijstaal" voor het kabinet van de minister van Onderwijs, alsook aan de werkzaamheden van de referentiële commissie van het Pacte pour un Enseignement d'Excellence.  Van 2007 tot 2018 werkte zij als inspectrice in het basisonderwijs in de gemeenten Schaarbeek en Evere. Daarvoor werkte zij 25 jaar als onderwijzeres in een Franstalige lagere school in Brussel en daarna tien jaar als pedagogisch adviseur bij het Secretariaat voor Katholiek Onderwijs (SEGEC). Ze is co-auteur van Voir l'école maternelle en grand (Koning Boudewijnstichting, 2019) en auteur van "Langage et réussite scolaire". "Pratiques d'enseignement et français de scolarisation" (in voorbereiding).

Olivier Willocx

Heeft een diploma economie (ULB) en een diploma Europees recht (Amsterdam). Sinds 2000 is hij CEO van BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry). Hij is ook lid van de raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen, de Arabisch-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel en hub.brussels

Piet Vervaecke

Hij studeerde logopedie (Brugge) en politieke wetenschappen (VUB). Sinds 2010 is hij directeur van het Onderwijscentrum Brussel, dat hij sinds de oprichting in 2008 coördineert door de integratie van Taalvaart, Schoolopbouwwerk Brussel, Nascholingscentrum Brussel en diverse organisaties die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen. Daarvoor was hij sinds 1993 werkzaam bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie binnen Taalvaart. Op de blog Urban Education schrijft hij over onderwijs in de meertalige context van Brussel.

Rudi Janssens

Is voortijdig overleden op 21 augustus 2021. Hij was doctor in de sociologie (VUB). Na onderzoeker te zijn geweest bij het Centrum voor Statistiek en Operationeel en het Centrum voor Vrouwenstudies van de VUB, werd hij een van de kernleden van BRIO, het interdisciplinair centrum voor de studie van Brussel van de VUB. Zijn werk omvatte de Taalbarometers, een diepgaand onderzoek naar de taalsituatie in het Brussels Gewest en in de Vlaamse Rand, waaraan we het grootste deel van wat we weten over de kennis en het gebruik van talen in Brussel te danken hebben. Zijn twee meest recente boeken zijn Meertaligheid als opdracht. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 4 (VUB 2018) et De Rand vertaald. Een analyse van de taalsituatie op basis van Taalbarometer 2 van de Vlaamse Rand (VUB 2019).  

Dirk Jacobs

Houdt een master in de sociologie (UGent) en een doctoraat in de sociale wetenschappen (Utrecht). Na docent te zijn geweest aan de KU Brussel, is hij sinds 2007 hoogleraar sociologie aan de ULB, waar hij aan het hoofd staat van het interdisciplinaire netwerk van Brusselse studies (EBxl). Van 2012 tot 2017 kreeg hij een groot Europees onderzoekskrediet voor het onderwerp "Gelijke kansen voor migrantenjongeren in onderwijsstelsels met een hoge mate van sociale en etnische segregatie". Hij is de co-auteur van BruVoices, Sociale cohesie in Brussel volgens zijn inwoners (Koning Boudewijnstichting, 2017) en Going beyond school segregation (Koning Boudewijnstichting, 2018).

Yvon Englert

Is doctor in de geneeskunde (ULB), doctor in de verloskunde (ULB) en houder van een MBA in executive health (Rennes). Hij was rector van de ULB, na van 2016 tot september 2020 assistent, hoogleraar, decaan en ten slotte rector te zijn geweest. Van 1996 tot 2001 was hij tevens de eerste voorzitter van het Nationaal Comité voor Bio-ethiek. Samen met Caroline Pauwels, rector van de VUB, lanceerde hij in april 2019 een project voor een meertalige middelbare school in Brussel. Tijdens het laatste academiejaar van zijn rectoraatsmandaat, dat tot "meertalig jaar" werd uitgeroepen en geopend werd met een gedenkwaardige drietalige voorstelling met zijn collega van de VUB, organiseerde de ULB tal van activiteiten ter bevordering van de meertaligheid. 

Helena Van Driessche

Zij is licentiaat in de Romaanse filologie (VUB). Sinds 2008 is zij directeur van het Nederlandstalig Atheneum in Sint-Pieters-Woluwe, een pioniersschool op het gebied van onderdompelingsonderwijs aan Nederlandstalige zijde. Voordien was zij docente Frans en Spaans aan het Technisch Instituut Anneessens, het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls, het Gemeentelijk Atheneum Anderlecht en het Koninklijk Atheneum Asse. Van 2000 tot 2008 was zij directeur van het Instituut Anneessens-Funck van de Stad Brussel. Zij is lid van de werkgroepen STIMOB (Stimuleren van Meertalig Onderwijs in Brussel) en "Anderstalige Nieuwkomers" van de Scholengroep Brussel. 

Olivia P’tito

Zij is juriste met specialisaties in sociaal recht (ULB) en milieurecht (USt Louis). Sinds 2013 is ze directeur-generaal van Bruxelles-Formation en in die hoedanigheid begeleidt ze de implementatie van de toekomstige Cité des langues. Sinds 2019 is zij ook lid van het Uitvoerend Comité van het Internationaal Netwerk van Steden van Ambachten en Ambachten. Voordien werkte zij voor het ABVV en in de ministeriële kabinetten van Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx. Zij was ook lid van het Brussels Parlement van 2004 tot 2013, waar zij voorzitter was van de commissies onderwijs en milieu. Zij is betrokken geweest bij verschillende verenigingen en structuren van de sociale economie, met name in Sint-Jans-Molenbeek. 

Wim Vandenbussche

Houder van een master en een doctoraat in Germaanse taal- en letterkunde (VUB). Hij doceert sinds 2006 aan de VUB, momenteel als gewoon hoogleraar Nederlands en algemene taalwetenschap. Hij is tevens voorzitter van het Onderzoekscentrum voor Taalkunde en directeur van het Academisch Centrum voor Taalonderwijs. Voorheen was hij doctoraal en postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is co-auteur of coördinator van talrijke boeken, waaronder Taalpolitiek, taalplanning en taalgebruik in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Gent, 2007), Lower Class Language Use in the 19th Century (Berlijn, 2007), The standardisation of minority languages (Berlijn, 2015), Language Ecology for the 21st Century (Oslo, 2013), Historical multilingualism (Berlijn, 2017) en Language Contact. Een internationaal handboek (Berlijn, 2019).

Gregor Chapelle

Hij heeft een rechtendiploma van de UCLouvain en een master in overheidsbeleid van Harvard University. Hij is sinds 2011 gedelegeerd bestuurder van Actiris, na advocaat te zijn geweest aan de balie van Brussel, partner bij McKinsey en schepen van Arbeid in Vorst. Hij was ook voorzitter van de Franstalige Studentenfederatie en van Brussel Emergence - JobYourself.

Notulen van vergaderingen en verslagen

7 oktober 2020: Eerste vergadering van de Brusselse Raad voor Meertaligheid

De Brusselse Raad voor Meertaligheid is op 26 september 2020 officieel geïnstalleerd in het Brussels Parlement tijdens de eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid:

  • de laatste hand gelegd aan zijn reglement van orde;
  • de conclusies besproken van de door het Instituut voor Brusselse Studies opgestelde inventaris van de Brusselse initiatieven op het gebied van meertaligheid;
  • de inhoud en de procedure van de oproep tot het indienen van projecten ter bevordering van meertaligheid 2021-22 besproken (publicatie gepland voor november 2020);
  • een eerste bespreking gehad over de doelstellingen en;
  • bevordering van meertaligheid met betrekking tot andere talen dan het Frans, het Nederlands en het Engels.

De volledige notulen van de vergadering zullen op verzoek beschikbaar zijn na goedkeuring door de Raad tijdens zijn volgende vergadering (3 februari 2021).

3 februari 2021: Tweede bijeenkomst van de Brusselse Raad voor Meertaligheid

Tijdens zijn tweede officiële bijeenkomst op 3 februari heeft de Brusselse Raad voor Meertaligheid onder meer de volgende kwesties besproken

  • de balans opgemaakt van de "BeTalky"-oproep tot het indienen van projecten ter bevordering van meertaligheid (99 aanvragen ontvangen);
  • de conclusies gehoord van een vergadering met het directiecomité van de Cité des Langues;
  • een inventaris gemaakt van de mogelijkheden tot samenwerking met de Europese instellingen bij de bevordering van meertaligheid;
  • de conclusies besproken van het verslag van de werkgroep over de plaats die moet worden toegekend aan andere talen dan het Frans, het Nederlands en het Engels;
  • een ontwerp-brochure besproken over de aanpak van meertaligheid in scholen.

De volledige notulen van de vergadering zullen op verzoek beschikbaar zijn na goedkeuring door de Raad tijdens zijn volgende vergadering (2 juni 2021).

2 juni 2021: Derde bijeenkomst van de Brusselse Raad voor Meertaligheid 

Tijdens zijn derde officiële vergadering op 2 juni heeft de Brusselse Raad voor Meertaligheid onder meer :

De volledige notulen van de vergadering zullen op verzoek beschikbaar zijn na goedkeuring door de Raad tijdens zijn volgende vergadering (15 september 2021).

Huishoudelijk regelement 

Huishoudelijk reglement 
goedgekeurd door de Raad op 7 oktober 2020


1. Mission 
Art. 1 The “Brussels Council for Multilingualism”, hereinafter referred to as “the Council”, is a body set up by the Minister for the Promotion of Multilingualism in the Government of the Brussels-Capital Region, hereinafter referred to as “the Minister”, in accordance with his Policy Note of 9 December 2019, with the aim of “bringing all relevant players to the table in order to develop a clear action plan on multilingualism”.  

Art. 2 In consultation with the Minister, the Council draws up strategic guidelines and helps develop a sustainable policy on all matters relating the promotion of multilingualism. It does so by sharing with policy makers both existing expertise and new insights stemming from the experience of its members. It thereby ensures that attention is continually paid to the topic of multilingualism in the Brussels Capital Region.

Art. 3 The Council is committed to the central objective stated in the Minister’s Policy Note: to promote, among the entire Brussels population, the ability to communicate in French, Dutch and English, while recognizing the importance and added value of learning and transmitting all the native languages spoken in our cosmopolitan capital city, and ensuring a good command of at least one of the school languages.

Art. 4 The activity of the Council includes three pillars: – Policy advice: the Council formulates non-binding recommendations to guide future policy on multilingualism.– Policy support: by being at the crossroads of research, practice and policy, the Council uses its expertise and networks to support government action in the service of multilingualism.   – Information exchange: Council members are alert to what is happening on the ground and keep one another and policy makers informed about current and recent bottom-up projects.  

2. Membership 
Art. 5 The composition of the Council is guided by the following considerations:– The Council consists of between 12 and 20 members.– The members of the Council are appointed by the Minister on the basis of their expertise, experience and commitment to the cause of multilingualism in Brussels.– The membership should be balanced and diverse in terms of gender, age, native languages, sectors, etc.– The members of the Council are expected to have at least a passive knowledge of French, Dutch and English. 

Art. 6 Council members are appointed for a renewable term of three years. In the event of a member wishing to resign before the end of this term, the Minister must be informed in writing. The Minister may then appoint a new member, taking into account the considerations listed in article 5.

Art. 7 The mandate of the members of the Council is not remunerated.

Art. 8 The members of the Council perform their duties in their personal capacity and in complete independence. It is expected that they should not represent their organisation but rather work together to promote multilingualism in Brussels. 

Art. 9 The Minister appoints a chairperson and a vice-chairperson among the members of the Council for a renewable term of three years.

3. Functioning 
Art. 10 The Council meets at least three times per year.

Art. 11 The chairperson shall draw up the agenda, issue the invitations and chair, open and close the meetings. If the chairperson is unable to attend, the vice-chairperson shall take over these tasks. In the absence of the latter, the oldest member shall chair the meeting. 

Art. 12 A member of the Cabinet of the Minister serves as secretary of the Council. The secretary attends the meetings, is responsible for their practical organisation, draws up the minutes and provides logistical support. The minutes contain an attendance list, important information shared during the meeting and all the decisions made. They do not attribute particular interventions to individual members. They are submitted for approval at the beginning of the following meeting. 

Art. 13 At least ten days before each meeting, the chairperson shall send its agenda to all members by e-mail or by letter, together with the minutes of the previous meeting and any other relevant document.

Art. 14 At the beginning of each calendar year, the Council draws up an Annual Report on the activities of the previous year. The report must be approved by the Council at one if its meetings and sent to the Minister no later than 30 April.

Art. 15 The Minister is received by the Council at least once a year.

Art. 16 Depending on the agenda, the Council may, on an ad hoc basis, invite other persons to take part in its meetings. The Council may decide to set up working groups composed of Council members. Other persons may also be invited to these working groups on an ad hoc basis.

Art. 17 If a vote has to be taken in the Council, this will be done by simple majority. 

Art. 18 Meetings of the Council shall not be public. The use of social media is restrained accordingly. 

Art. 19 The recommendations of the Council, its annual report and a brief account of each of its meetings shall be made accessible online for the general public. The minutes, once approved, shall be available on request. Any proactive external communication on behalf of the Council shall be done in consultation with the Minister.

Art. 20 Council members and guests can express themselves in French, Dutch and English during the meetings. The agendas and minutes of the meetings will be provided in English, with parts in Dutch and French whenever convenient. Other documents that might be useful for the working of the Council will be provided in the language(s) in which they happen to be available. 

4. Final provision
Art. 21 These internal rules can be modified by agreement between the Council and the Minister. Proposals for amendments must be sent to the members of the Council at least ten days before the relevant meeting. If they are approved by the Council, they become effective once they are endorsed by the Minister.