Projectoproep BeTalky

Ontdek hieronder de tien geselecteerde projecten die steun kregen in het kader van de BeTalky projectoproep

Op initiatief van minister Sven Gatz, bevoegd voor de promotie van meertaligheid, heeft de Brusselse regering de projecten goedgekeurd die zijn ingediend in het kader van de BeTalky-oproep 2021-2022. De oproep was een succes: maar liefst 99 projecten werden ingediend. Tien projecten werden geselecteerd en ontvingen een subsidie. Het totaal toegewezen budget bedroeg 200.000 euro.

Over de projectoproep

De oproep tot het indienen van projecten is een concrete invulling van de beleidsnota "Promotie van meertaligheid" die minister Gatz eind 2019 aan het Brussels Parlement voorlegde. Minister Sven Gatz is blij met de respons op de oproep: "Niet minder dan 99 organisaties dienden na de lancering van de oproep een project in, wat getuigt van de grote belangstelling en aanwezigheid van meertaligheid in het Brussels Gewest. 

De oproep tot het indienen van projecten was gericht tot organisaties die door middel van een project inspelen op concrete behoeften op het gebied van meertaligheid en die op hun gebied daadwerkelijk een sociale meerwaarde kunnen realiseren: onderwijs, werk, cultuur, jeugd, sport, welzijn, enz. De inhoud van het project moest gericht zijn op "Brusselaars", georganiseerd worden in het Brussels Gewest en voldoende scoren op het vlak van taalverwerving, taalbewustzijn, dialoog, ontmoeting en sociale cohesie. Het moest gaan om ten minste twee talen, waarvan ten minste één in het Nederlands, Frans of Engels. ​ Ook werd uitdrukkelijk gevraagd of de projecten konden gerealiseerd worden in functie van de COVID-19-crisis. 

Een jury van vier leden van de Raad voor Meertaligheid selecteerde uit de 99 ingediende dossiers tien projecten die vandaag werden goedgekeurd op de ministerraad. Bij de selectie werd rekening gehouden met doeltalen van de verschillenden projecten (Nederlands, Frans, Engels of de thuistalen).

DaarDaar asbl - “Pardon?” - 26.969,00 €
DaarDaar is een informatieplatform opgericht in 2015 waarbij artikels uit de Nederlandstalige en Duitstalige pers in het Frans worden vertaald. Bedoeling daarvan is de Franstaligen de Vlaamse gemeenschap en de media in het noorden van het land beter te leren kennen. Het project bestaat uit de realisatie van een serie van acht animatievideo’s (4 N en 4 F) van één minuut die op een ludieke wijze een uitdrukking in het Nederlands en het Frans verklaren. En dit op acht gekozen plekken in Brussel opgenomen. Met de video’s wil DaarDaar een brug slaan tussen de taalgemeenschappen en meertaligheid. Voor de realisatie wordt samengewerkt met journalisten, illustratoren, muzikanten… (Camille Toussaint, Bruzz, Aubry Touriel (Médor, Wilfried, Le Vif/L’Express, RTBF, VRT). 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Be Talky en become Tolky - 15.000,00 €

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Het ondersteunt iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Het project bestaat uit het rekruteren van kandidaat-taalhulpen in het Nederlands, Frans en/of Engels. Het opleiden van taalhulpen Nederlands, Frans of Engels; alle thuistalen van de kandidaat-taalhulpen vanaf 18 jaar in Brussel worden in de opleiding meegenomen. De hulptolken zijn ex-leerlingen (+18) van OKAN die gratis gevormd worden. Zij fungeren als het ware als rolmodellen voor de leerlingen. De doelgroep voor de cursisten wordt ook specifiek naar de moeders (van leerlingen) uitgebreid. Het gaat dus om een nieuwe samenwerking tussen N- en F-onderwijs. Bedoeling is dat dit project leidt tot het regulier inzetten van dergelijke tolken in het onderwijs. Vluchtelingenwerk Vlaanderen werkt hiervoor samen met Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil. 

Pathways Institute for negotiation education asbl - Game Changers BXL - 24.500,00 €
Het PATHWAYS Institute for Negotiation Education (asbl / vzw 2017) biedt individuele en virtuele creatieve onderhandelingstools en uitwisselingsprogramma’s aan in alle maatschappelijke domeinen, het persoonlijk, professioneel en sociaal leven. Game Changers BXL is de realisatie van dit project: platform voor taalkundige uitwisseling en competenties in het creatief onderhandelen voor studenten van Franstalige en Nederlandstalige hogescholen. Het project zet een samenwerking op tussen Franstalige en Nederlandstalige scholen aan de hand van leerateliers, werkgroepen en uitwisselingsprogramma’s, een communicatiecampagne door de studenten uitgewerkt en een slotevent  

The Asmara Addis Literary Festival - The Asmara Addis Literary Festival - 10.000,00 €
Het Asmara-Addis Literary Festival (In Exile) werd in 2019 opgericht door Sulaiman Addonia en startte in de Bozar. Het sterk feministisch festival is samengesteld uit schrijvers en kunstenaars met verschillende achtergronden. Het festival wil zoveel mogelijk talen die in Brussel worden gesproken de kans geven om op het podium te worden gebruikt en te worden opgenomen in literaire evenementen. De derde editie van het festival zal dit aantal evenaren met literaire uitwisselingen in meer dan een dozijn talen, op het podium en in de straten van Brussel. Het festival wordt in de herfst van 2021 over drie dagen gehouden. Filosofie is dat het delen van talen een belangrijk middel is om mensen samen te brengen. 

GO! BS Unescoschool Koekelberg - Interactief museum WOII - 16.700,00 €
GO! Unescoschool Koekelberg wil samenwerken met een Franstalige school, dit aan de hand van gemeenschappelijke lessen en lespakketten. Daarbij wordt ook de thuistaal betrokken. Het project bestaat concreet uit een fysieke tentoonstelling met als thema de Tweede Wereldoorlog. Doelgroep zijn 11-jarigen uit het Brussels onderwijs. Naast het lespakket maken leerlingen zelf promo-materiaal (filmpjes, flyers, posters…). De Franstalige partners zijn de Oscar Bossaertschool, l’Institut des Ursulines, de Brede school Koekelberg en Maks vzw. 

EFLS Comité scolaire Saint Augustin - Circus/corps et langues - 1.935,00 €
Dit project focust op de ontwikkeling van een sportieve activiteit in een Franstalige school om het Nederlands te leren. Elke klas van het derde lager volgt 14 lessen om circustechnieken aan te leren in het Nederlands. Dit alles moet uitmonden in een circusspektakel in het Frans en het Nederlands. Dit in samenwerking met ‘Circus zonder Handen’. 

Vrije Universiteit Brussel - Een coöperatief e-platform voor het onderwijs van minderheidstalen in Brussel - 26.446,00 €
Het project bestaat uit het ontwikkelen van een instrument voor de ondersteuning van de thuistalen. Het gaat hierbij in Brussel om meer dan 100 talen. Concreet zal gewerkt worden met 4 tot 6 thuistalen (minderheidstalen) en hun gemeenschappen (bij voorkeur: Arabisch, Spaans, Roemeens en Chinees). Concreet wordt een interactief meertalig e-platform voor het onderwijs van minderheidstalen ontwikkeld. Het project verloopt in drie fasen: een onderzoeksfase met een literatuurstudie over best practices in minderheidstalenonderwijs en de praktijken in het Brussels Gewest (interviews met leraars, ouders, leden van de gemeenschappen…); de ontwikkelingsfase, met het ontwerpen van het platform aan de hand van video’s en interactief materiaal; in de test- en implementatiefase zal het platform concreet getest worden bij de deelnemers. 

Racing White Daring Molenbeek Girls - Be Talky through Sports - 27.450,00 €
Het project beoogt taalontwikkeling via de sport aan de hand van sport-taalstages tijdens de schoolvakanties (halve dag sport, halve dag taalonderwijs); het aanbieden van Nederlandse les en huiswerkbegeleiding, aansluitend op de trainingen, het ter beschikking stellen van lesmateriaal (voetbalwoordenboekje). En dit voor twee clubs voetbal- en basket-vrouwen. Het project richt zich vooral op het inlopen van de schoolachterstand door de coronaperiode waarin regulier onderwijs verstoord was. Deze projectoproep biedt de clubs een uitgelezen kans om een partnerschap aan te gaan en de uitwisseling van best practices tussen beide clubs. 


GP HEFF asbl - Meertalig begonnen is half gewonnen - 27.000,00 €
Bedoeling is het Nederlands en het Frans in het Brussels basisonderwijs te bevorderen aan de hand van het CLIL-onderwijs (immersie: vakken in andere talen onderwijzen dan de basistaal). In het Franstalig basis- en secundair onderwijs is CLIL reeds ingeburgerd: 200 scholen waaronder 19 in het Brussels Gewest. In het Nederlandstalig onderwijs is immersie enkel toegelaten in het middelbaar. In het Nederlandstalig Brussels onderwijs zijn vele basisscholen evenwel vragende partij voor deze vorm van onderwijs. Dit project tracht aan die vraag tegemoet te komen. 

De Foyer - PIM@home - 24.000,00 €
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leven de thuistalen in de volgende generaties migranten verder. Foyer legde binnen zijn werking van PIM (Partners in Meertaligheid) de voorbije jaren de klemtoon op meertaligheid in de stad. Daarbij gaat nu de aandacht naar het onderhouden van de thuistaal in samenspraak met een sterke schooltaal. Met de achterliggende gedachte dat talen communicerende vaten zijn. Daarom wordt het belangrijk dat ouders hun thuistaal op een degelijke manier doorgeven. Maar dat lukt niet altijd. En vanuit die ervaring groeide het project PIM@home. Concreet zullen tien korte instructiefilmpjes gemaakt worden waar de ouders thuis op een leuke manier met hun kinderen met taal kunnen bezig zijn. Na afloop van de projectoproep zal de minister bevoegd voor de Promotie van Meertaligheid i.s.m. de Brusselse Raad voor Meertaligheid een inspiratiedag, netwerkdag of terugkoppelingsmoment organiseren waarbij de mensen die aan de gesubsidieerde projecten hebben deelgenomen, getuigen over hun ervaringen die ze hebben opgedaan.